Sayil

Boolaing (Springs)

Yasen bozali yaroom kheene yekd!oosoomd!oowa t!e zali  shieli yakahlchoomka shoowa  manshoor bathan d!oowa.Yasenool!e Boolainge gand!ika hol!oom bathaninge ses boot c!hooroomaan yareen ho bootya chooroomc!hhek. Shinika dat!o Gihlt!ka Bahltistane, Soowat!e  ses d!oo Yasenool!e  gohootes oosha jagha ayimayoomc!hek.

D!ahrkoot!ajo t!aap bool!thanoom Dahrkoot ghamoo epayi d!oowa.Goot!e bool!ajo boot t!aap d!oowa, tin!g!anka aloo hekd!arbat!a dirichoombi.Goot!e bool! bata (Skin),Kach!, d!a goohl!t!ain!g&ka qalip gokholinika milihang mayoon d!oowa.Goot!ezali da hanka bool! Thooyi D!ooshter (Thehlt!i asoor) d!oowa.D!a han bool! Bahrkohlt!ioom hek ganta nookooc!har galaka C!hhehlpe bar d!oowa,goot!e bool! t!at!aghara milihan!g!mayoond!oowa d!a ish!kahrke behaye gand!ika shoowa simaan. Yata c!hhehlpe goot!e bool! hazmaghaka shoowa simaan.

D!a han manshoor bool! Qaqabool!nokha Naazbar Asqorthan dalikal doowa.Yasenoom katal! iski ganta nookooc!har d!a jeepool!!e hek gantagha Asqoorthan dis goomanas mayoon d!oowa.T!ol!oom yara katal! Kaman nookooc!har ???Galpahaar???qaqabool!c!he dis goomayoomba.Goot!e bool! is!hkhahrke lahazi gandi milihan!g& mayoond!oowa da mene gawar c!horoond!oowa yata paqo s!hhiyenka ook!holoombika weghaka goot!e shoowa simaan

Yasenool!e thoomin!g&ka boolain!g& boot bic!ha, akhabirishoo masqolgi net! siimaanka berooman bolain!g& yaren boka Behayin!g!a milihan!g& mayoomc!hek, magham amot!ook ayimayoombic!ha,T!e da mene C!hhelka t!iik yate hemaanka we d!oro et!enka hawool l!el!mayimi.

D!arban D!ahrkoot  (D!arban at D!ahrkoot!)

D!arban D!ahrkoot Yasene bathan wal maneas yaroom kheene manshoor jagha d!oowa. D!ahrkoot!c!hoom hek miil yara gal!aka Boroghole haghost! epayi Yasene ses wal mayoomc!hek.Bot!a siya C!hhitrar, Aphghanist!aanka Roose ses akhi d!oo Yasene sesin!g!a d!ohoyoomc!hek.

Chharko (Mountanins)

Yasene berooman termingool!e noyoo noyoo chharko biyen, D!ahrkoot!, Oomel!c!hhet, Hoond!oor, Bahrkohlt!i, Qohrqohlt!i, Naazbaar d!a Thooyi barbaringool!e noyoo chharko biyen, Chharko yata diyashashoo d!oo c!he nooyec!h boot!ghoshaan mayoomaan.

1: Yasenchoom 18 miil mathan T!ehrc!hhet Chhar bi, Goose char yate bai shini ghamoo mayoombi, akhoroom khas!h goose yata men d!iyashcha ayoomanoomaan.

2: Yasenool!e neoh char Oomel!c!hhet bi,Goose thook thook thaneskis!h chhar  yata hawelo-oom Angerez chhar yata d!iyashashoo d!iyashamaan ch!oreen hekan.

3: Thooyi Mooshibar, amet!Choonakooc!he doowa t!o d!a thooming baring ool!e berooman chharko biyen.

4: Hoond!oorparool!eka neoh chhar bi.

5: Bahrkohlti Hilbit!ing!e Garmash barool!eka ahlt!ac!h noyoo chharko Garmash-1 ka Garmash-2 biyen.

 

Chhahrko yapandaal!Ganashkoo (Tourists Routes)

Yasenc!hoom Gihlt!K!haas!h Imet gan bi, Gihlt!oom, Pooyal!, Goopec!hh d!a t!ol!oom Yasen k!has!h Trake gan et!ooman.Yasenc!hoom khatikal! Goopec!hhc!hcoom ool!a yakal!a shandoor c!hooroondoowa.Shand!oor Doonia s!hhikc!hoom thanoomboolaa shawaran d!oowa.Akho har d!ene Makoochoom shinikoosc!he Gihl!t!ka C!hhit!rare bool!a mayoon d!oowa.Shand!oorc!hoom et!D!oosaka Mestooch chhooroond!oowa t!e mi Yasene d!ool!oom t!ol!oom khata ho ho C!hhitrar c!hooroond!oowa.

 

           Chharko yapandaal! ganin!g&   (Trekking)

Yasenool!e chharko yata diyashchoome shoowa shoowa jaghain!g!bic!ha.Naazbar Dahlkoyi Baoos!hhtar chhar yata d!oos Ghezere koh yata Mest!ooch C!hhitrara neas mayoon d!oowa. C!hhitrare dalthanishoom ter Gazen  Thooyi Mooshibara d!ooshoond!oowa.Yata chhahrko yata dooshoome shoowa jagha Sand!i S!hamoone bar Asoombar d!oowa, Akhii Is!hqamena d!osokas mayoond!oowa.D!a Garmashbar haghost! epayi Phirani D!ookhatoom c!hoom Ishqamena yata D!ahrkoot!a gan d!oowa.D!ahrkot!oom T!hooyigha,Ishqamena, Garmashbara,Borogholka Pameera gan d!oowa.Qohrqohlt!ioom D!armand!a t!ol!oom Goopec!hha d!osokas mayoond!oowa.

Oolaagh (Transportaion)

Gihltoom Yasena c!hereme gandi NATCO bashanz yata thoom Haieceishoo ka jeepishoo  yata yara biyen.Yasene thanoom thanoom dehming Thooyi, Qohrqohlti, Dahrkoot ka Naazbara c!hereme gand!i Jipishoo ka royec!he d!echoombiyen.

Goopec!hhchoom  d!ala goowanaka ya Yasene hawelo-oom D!eh C!heliharan!g!c!!hooroond!oowa, akho C!hel yate Bijili diweshoome jagha (Bijli gar)doowa.Tec!hoom c!eichi Yasene ahl!t!o-oom D!eh D!amal!gan d!oowa, Akhol!oom d!al!a ghosanoom ka rat!D!eh Gind!aye shoroogh mayoond!oowa.Gind!ayika Noh Ziayarat!c!hoom d!al! d!oosaka  d!omo yakahl!c!ha Yasene send!e  yate Moohrke bas!hc!he it!d!oosaka thanoom da rat! ghoni Yasene D!eh Boojayote tis!h gooc!he yachoon d!oowa.Bojayotc!hoom d!al d!iyashainka ya s!hiyeli d!a ghosanoom d!eh Doomiyaal!(Yasen) d!a bas!c!hoome d!al!d!iyashayenka baqrat d!eh Thawoose c!hooroond!oowa.Doomyal! (Yasen ) sahd!oosaas  yakahlc!ha  send!e gooc!hi Dorkhan bi.Domyaal! (Yasen) c!hoom Thawoosa ghamoo yakahl!c!ha biyenoom da ghosanoom d!eh Naazbara neas mayoond!oowa, d!al gooskil yakal!a gal!aka Thawoos c!!herema.Akho ahl!t!ac!h yaroom kheene khayoo biyen, han Naazbaare send!e  Nawc!hol!ogh bi segha Choomahrkhan simaan t!o Ibrahimka Ismaile hakichain!g bic!ha  amoot!ook. da han khan Thawoose d!al!mooshiMet!e asoor Ghojahl!t!i yakahlc!ha hirit!ool!e bih& segha Bahrikhan simaan. Amootook t!ejaghachi Mahboob Wali Khan thame yoo okhara hah& d!oyimaan. Thawoosoom hera rahi et!akadoomoyakahl!c!ha gala ka Met Gas!hanze Bas!hc!hh it!D!oos Ghojahlt!ika Sand!ia neas mayoon d!oowa.Thawoosc!hoom hera d!oosaka Hooyehlt!i c!horoond!oowa.Hooyehlti sahbawoowas  yakal!oom Thooika Selgaane send!e s!hic!hoondoowa,d!al sahbawowas yakal!oom d!iyahrc!hika chhahrko d!oophahlcha mooshaanz d!oo hakichan!g!ka malin!g!nid!e!l yaroom yata mayoond!oowa.Hooyehlt!ioomhera gal!aka Brandaas bas!hc!h it!D!oosBahrkohl!t!ia neas mayoond!oowa, Bas!hc!he it! D!oos sahbawoowas yakahlc!ha gal!aka Thooyi hawelo-oom d!eh ghaing!c!hel! c!hooroond!oowa.

Brandaaschoom yara galaka Bahrkohlt!i,Hoond!oor,Oomehlc!hhet!d!a D!ahrkoot!a neas mayoond!oowa.Brandaasc!hoom ghamoo yakhahlc!ha gal!aka Thooyi hawelo-oom d!eh Ghain!g!c!hhel!ghamo yakahlc!ha Is!hkaibar  d!a t!e kaat kharatoom noyoo d!ashin!g!ghamoo yakahlc!ha echoghon bas!hc!h it!D!oosaka sel!D!arach c!hooroond!oowa. Ghain!g!c!hel!oom hera gal!aka  D!ahl!koi d!oowa d!omo yakahlc!ha thanoom jaghan, t!ec!he k!haratoom ya T!apes d!oowa.Sel! Darachc!D!oowa,D!arqchc!he k!haratoom Maghjirat!D!oowa.Tec!hoom yara Thooyi d!ehmin!g! Hahrpoo,koono, t!e sarc!he Chikithas dowa.Konoochoom yara gala ka Cheeryate d!a t!e saarc!he Shoot d!oowa.Chhiryatec!hoom herikal! Is!hqamd!aas,Nahlti da Thehlt!i d!oowa.Is!hqamd!ass ka Nahlt!i saarc!he D!raskin d!oowa, t!ec!hoom herikal! D!as d!oowa, t!ol!oom ool!a gal!aka Is!hqamghoro ka Mahrakaboon bi,yara gal!aka Haacharanj d!oowa.Akhol!oom yara moshibar gon gal!aka haghost!e it! D!oosyaC!hhitrare hawel!o-oom d!eh Gazana d!oosaas mayoond!oowa. Gazen Chhit!rare hen shoowa awooshoo ot!aas hiren bayi negha Met!ar (Tham) simaan bot!a siya ne hire har ne d!iim awooshina paqo eshrchoombai t!e thanishi noohoooroot. T!e Gazenoom  C!hhitrare Boroghola neas mayoond!oowa,tol!oom khata boos!hain!ga gal!aka Mest!ooch chhooroond!oowa d!a hera gal!aka Badkhshane bathan Pameera dooshoomba.

Yasene D!eh Sandioom Qohrqohlt!iya neas mayoond!oowa d!omo yakahlc!ha sahd!oosaas yakahl!c!ha  Qohqohlt!ika Asoombare send!e it!D!oosakaDandakhal! T!ol!oom yara gal!aka Thamarai c!horoond!oowa akho yaroom Shiri Bad!at!e kheenoom khanka bi Shahmanc!hoom yar d!oosaka se khana Thamarai simaan tE Bahrkohlt!i d!oowat!ol!oom  Bahrkohlti shooroogh  mayoond!oowa.

Awooshoo ochoom (Hospitality)

Gihltka Bahlt!istane bathanin!g!haran!g! Yasena awooshoo hah&ka  simaan.Yasene ses hol!oom bathanoom d!ooma ses awooshin nooc!han we  horooshoomka s!hic!hoom moonaya echoomaan.Hol!oom ses d!ooyaka Yasenoo!le gheyoo gheyoo Hotalin!g!ka bic!ha.Han shoowa hotal Thawoose chaqar gan Yasen View Hotel nokha doowa da han shoowa hotal Hoondoor Cottage nokha doowa.Thoomka gheyoo gheyoo hotaling ka boot bic!ha.Yasen Rest house d!oowa sahrkari t!oka  hol!oom d!ooma sesohoorooshoomaan hekana os gholika.

Pharimo (Lakes)

Yasena K!hodai shiyeli bo kam ayichhimbai.Han han jinari Yasenc!he giim bi,Wal! Ghamooka Boolain!g! d!aa  Pharimo  nooyec!h Yasene ses d!a hol!oom d!ooma sese gandi janat!oghainchoondoowa.Yasene barin!ge!ghozaar ghozaarool!e shiyeli shiyeli echoghoyoo ka noyoo Pharimo biyen.Kaman Pharimo baring akho girmichan.

1.Qohrqohlt!i Phari:Qohrqohlt!i beroom s!hiyeli s!hiyeli pharimo biyen.Eski ganta nookooc!har gal!aka Makooli ishqam joot!in!g!haran!g!gamboorimo d!ook!har toontan!g!mayoombiyen.Shiniki Giri ka akho c!hel!miya c!hooroombiyen.

2.Garmashbar Phari:Garmashbar Bahrkohlti Hilbiting!ee d!oowa, akho Boimoshani epayi ajo shiyeli Phari bi.Akhol!a C!hendi ganta nookooc!har dise goowayoombaa.Goose Phari iljiwariki gamboorimo zomboq biyen.Goose phari t!awooroom shiyeli bi nighaan goohlchimo ghooljachoombiyen. Se Pharigha girika c!hhooroombiyen c!hel! mime gand!!i. T!e shiyeli d!oowassis!h simaanka t!o we d!aroskiyoo meczokon aah ochoombas!h c!he giri ma shiyeli biyen c!he nood!elL makhat! Zah et!in!g! bee.

Ahl!t!o-oom Phari t!ec!hoom thanoom  Boonig!a-bar bi akhol!oom Oomehhlchhet Bool!ent!era d!oosas mayoond!oowa.Iskioom Phari yek Is!hqer Phari d!oowa.

3.D!ahrkoot! Phari: D!ahrkoot!oom hek gantakatal! Nookooc!har gal!aka Yasene manshoor Phari c!hooroombi, goosegha D!ahrkoot! Phari simaan.Goose Phari bai shinika Ghamooya d!iwashoombi.Goose Phari ghootoomika ajoo boot d!oowa, akho  Phariya hooroochachoombiyen itoom Saiberyachhoom d!ooyaka ya it!a rahi et!enka, Shiniki Siberiachoom phariyaa akhol!a c!horoombiyen d!a baiya miskel!et!enka c!he phariyaa ilja c!herembiyen.

Ahl!t!o-oom Phari iski ganta nookooc!har gal!aka c!hooroombi goosegha Khahl!t!er Phari simaan.Goose Phariool!e angreezi chhoomoo (Trout Fish) amboh mayoombiyen.

4:Asoombar Phari:Asoombar Sandi S!hamoone d!oowa.Asoombar qond!rat!i shiyeli d!a chhahrko yata diyashashoo gandi shaker d!oowa.Asoombarool!e isko s!hiyeli pharimo biyen.C!hegha Neophari, Echoghon phari d!a Is!hqer-Phari simaan.Yasene ses ooya d!ehmin!g!ka barbaring yar esichoome gand!i doro etenka saiyela joowashoo sesa akho jagha ayimaimi.

5.Gamoon apim Phari:Thooyi Mooshibar ka Khymetbar makoochi thanoomren d!a ghosanoom gamborimoo dekharanoom ghotoom Phari bi, d!a thoomka Bishindo Pharimoo akho biyen.

6.Bahl!c!het!er Phari:Naazbar bahl!t!arin!g!g!oom ahl!t!o ganta nookooc!har Bahl!c!het!er Phari c!he dis goowanas mayoond!oowa.Bahl!c!het!er phari iljooware bool!asqoorka poonar gamborimoo biyen.D!a han Phari Narmal bar bi.Goose pharika har zali gamboorimo dekharanoombi.

Yasene shiyeli pharimo bo nooc!hhan moosc!ha d!ooyashchoombas!h  apiyen, har baringka termin!g!ool!e pharimo yate girmicha d!ohonaka han bes!h kitepan phosaas maimi.

Wal! Ghamoomo (Glaciers)

Yasenool!ewal! ghamoomooka biyen.Berooman ghamoomo akho girmichan.

1.Yasenc!hoom iski ganta nookooc!har gal!aka Moohrkiye chhar yate iski miil yate denc!heroom Ghamoo bi.Goose ghamoo epai shoowa ghoroka (precious stones) biyen.

2.Bahrkohlt!ioom ahl!t!o ganta nookoochhar Garmashbar dis goowanaka Pherani D!ookhatoom epiye ita rat!nooma ghamomo Is!hqamen k!has!h biyen.

3.T!ehrc!het!c!hoom khirman nookooc!hhar gal!aka sahbawowas yakahl!c!ha Ghamoo chhar bi, goose ghamoo T!ehrc!het chhar khaash bi.D!ast!a gooc!harashoo simaanka goose ghamoo t!raqin!g!ool!e ishkahrkishoo ghohrqoyoo (Golden Frog) mayoombiyen.gooc!he ghohrqoyoo Ahl!t!ar seer k!haas!h mayimen, d!a gooc!he insan s!hicha c!hooroom biyen simaan.

4.D!ahrkoot!oom C!hendi ganta nookoochhar gal!aka T!ap hbool!e in!g!gi Rawat! Nok!ja jagha d!oowa t!o  ghamo bi.

5.D!a han Ghamoo iski ganta D!ahrkoot!bool!c!hoom yara boroghol khaas!h bi. Se wal! Ghamoo yapandaal ses Boroghola c!heremaan shiniki.

 

Kholanz (Mines)

Yasenool!e ghend!es!h, boori, aqiq da thoom qaroone maghoyoo baringka chhahrko yate d!oghaschoom biyen.

Gind!aye,Moohrkye,Thooyi.Asoombar,Garmashbar,Hoond!oor,D!ahrkoot! Yata Naazbar barin!g!ool!e boorika ghend!es!h d!oowa simaan.

 

 


Well, there is a lot more for tourists. Visit gallery and Learn more about Yasen valley