Yasene Mashqoolgi

  AMOOT!OOK JA YASENE BROOSHAASKI YATE KAMAN GIRMIINCHAMBAA. JA ASA BOOT GHOSHANI MAYOON- D!OOWA HAWELOOM YASENE MISHAASHASKI YATE GIRMIINCHA D!OHONAMBAA.D!A HAN ECHOGON KIT!EPPAN GIRMIINCHAMBAA.MII GOOT!E BROOSHAASKI D!OONYAOOLE ANEKA APIM ZABAAN D!OOWA. GOOT!EOOL!E HOLOOM SESE MENKA D!OO GIRMIINCHOOMAAN. KHINGAAJ ECHOOMAAN. MAGA MII MIYAH& MENEKA AKHOOROOM K!HAS!H AYIGIRMIINOOMAM BROOSHAASKI YATE.MISHAASKIOOLE JAH& KAMAN MAGHA BARIN!G& ECHAM.MA MAHL!T!OOMAL! ETING&.BROOSHAAKI MISHHASKI AFGHANIST!AN KA WAST!E ESHYA BATHANIN!G&NE ASOOR GOOT!E YAROOM BAT!HAN YASEN,YATA GOOT!E ASOOR AHL!T!O YAROOM BAT!HANIN!G& NAGIR KA HOONZEOOL!E GOOT!E MISHAASKI KAMAN PHAAR NET! ECHOOMAAN.SHERAZ KASHMIRI  NOKHA HEN KASHMIRI GIRMIINASENE GIRMIINOOMBAI YAROOM BOOT C!HHOROOM HAN OOSHAASKI D!OOWASTIMI.T!EE YEK T!OORANI D!OOWAH&.MII GOOT!E BROOSHAASKI THEECHOOM DOOSOONDOOWAH& TEEC!HOOM D!OOSOON AMOO!TOOK! THOOM SHASKIAN ANEKA APIH, GOOT!E HAN BROOSHAASKI D!OOWAH&. GOOT!E MII BROOSHAASKI DOOWAH&.YATA NEH& SHERAZ KASHMIRI SIMBAYE KA YAROOM C!HOROOM PASHACHAH& NOK!HAH& HAN OOSHAASKI D!OOWAST!IMI, MISHAASKIN!G!A GHARE NOOMANENE C!HHIT!RARI GOOT!E MEL!KOOSHAASKI  MANOOND!OOWA. CHHIT!RARIGHA MEL!KOOSHAASKI SIYAMAAN.YATA C!HHOROOM PASHACHAKA BROOSHAASKI GHARE NOOMA S!HENAA MANOOND!OOWA. GOOKEH& IISKO OOSHAASKING&KASHMIRI,S!HENAAKA KHOWAR (C!HHIT!RARI YA MEL!KOOSHASKI)  MANOOMBICHHA GOOKEH& IISKO OOSHASKIN!G& BROOSHAASKI KA YAROOM C!HHOROOM PASHACHA GHAREH& NOOMA MANOOMBIC!HA. QAD!IIM KA YAROOM C!HHOROOM BROOSHAASKI SHHIKC!HOOM HAWELOOM BROOSHAASKI,YAROOM AMET! MAYEN BATHAN D!OOLOOM AMOOT!OOK T!ASIL D!OOWA T!O GOOT!E OOSHASKI ECHOOMAAN T!E YASEN AMET! YAROOM YASEN D!OOLOOM AMMOOTOOK TEGHA YAASIIN SIMAAN GOOT!EKA OOR!DOOING&YA GHARE ECHOOMAN.

OORD!OOIN!G& GHARE ECHOOMAAN. OORD!OOG&HA NIGHA WAHRC!H ECHAMAAN NOKHA YASEN C!HOOM YAASIIN (YASIN)NOOKIRMIIN GOOT!E MAN!SHOOR ET!OOMAAN.GOOT!E BO S!HIYELI YEKEN NET! MANSHOOR ECHOOME BO BARRAN APPIH& T!E ZALI MISHAASKIOOL!E OOYA JAGHAN!G&NE OOYA D!EHMIN!G&NE YEK BAD!EL ECHOOM SHOOROOGH ET!OOMAAN. HOOYEHLT!I YEK SOOHL!T!AANABAAT! OSOOMAAN.AMEN SOOHL!T!AANENE GOOT!E ABAAT! ET!OOMBAYE JAA BESKA ASKI APAHL!CHOOND!OOWA. GOOKEH& OOYEKING& BAD!EL ECHOOM GOOKEH& OOYEKING& T!HOOM ECHOOM GOOT!E MAYA MASHAASKI SHOOM ECHOOM, MAYA MASHAASKI ESPAL!OOCHOOM BO SHOOWA D!ORO APPIH&. C!HHIT!RARE SESE MII GOOT!E YASENA

WEHRCHIGOOM SIIMAAN. WEHRCH YAROOM BOOT NEOH& BOTAN DIWAN BIYAST!IMI. SEY MII GOOT!E JAGHACHI WAAL!OOMBI. T!EE GAND!I WEHRCHIGOOM GOOT!E YEK OSOOMAAN.YASENC!HOOM ILJI AHL!T!O-OOM BROOSHAASKI NAGIR OOL!E ECHOOMAAN.NAGIRE GOOT!E BROOSHAASKI YASENE MISHAASKIKA HOONZEE OOSHAASKI MAKOOCHOOM D!OOWA, GHARE D!OOWA. D!AA ISKIOOM BROOSHAASKI HOONZEE T!EH& D!OOWAH&. YASENE YAROOM C!HOROOM BROOSHAASKI YATE JIRMANIOOL!E GIRMIINOOMAAN T!O LOGHAAT!AN DOOWAH& SIMAAN YATA KENEDA-OOL!E KA MIYA YASEN HEN HOOROOTOOMAM, KENEDAOOM  NEE YEK TIPOU D!OOWA. NEE BOOT D!ORO NET! YASENE MISHAASKI YATE KENEDAOOL!E BOOT BO GIRMIINOOMBAYE.D!A T!EGHA JIRMANIOOM (GERMANY) DEUTCHLAND SIMAAN JIRMANI OOYA SESE.T!OLOOM HEN GOOSEN D!OMO SAND!I,YASEN NOOHOOROOT T!AT!AKO J!HAMOONIG&KA JAN MAD!AT! (JAN MADAD) CH!OOM BROSHAASKI HAKINOOMBOO. MOMO MOOYEK HILTRUD HARBERS (HILLI) D!OOWA.

MO JIRMANIOOL!E SABAQ OSIMBOO UNIVERSITYOOLE. HOONZE AMET!AN BROOSHAASKI MANOOND!OOWA. T!EE (T!E YATE) ALAMA NASIR OOD! D!IIN HOONZIJO BOOT BO ET!OOMBAYE.NEE YEK HOONZI JOOWAROOL!E BOOT IILJI K!HAS!H SESE OSKI C!HHORIMI, T!IL! AYOHLCHEMEN YASENE MISHAASKI YATE AMOOT!OOK K!HAS!H MENE AYIGIRMIINOMAAN. MII GOOT!E BATHAN OOL!E BROOSHAAL  NOK!HA MII MISHASKIOOL!E  BROOSHOO SESE BAT!SHAI D!OWAASTIMI.(2000) DEN YAROOMC!HOOM YARA. GOOT!E AMOOT!OOK AHLT!AARKA HEK THAH& D!ENA D!IIND!OOWA.T!E MANIKA (1000 )D!EN YAROOM ISLAAM C!HOOM YAROOM KA MII GOOT!E BROOSHASKI ET!ASHOO SESE GOOT!E BOOS!HAYE S!HHIK JAGHAN!G& YATE BAT!SHAI DOOL!OOM. MII T!EH BAT!SHAHI BAD!AKHSHAN C!HOOM NII BAHLT!IST!AAN C!HOOM C!HHIT!RAR,GOR C!HOOM NII AST!ORC!HHOOM KASHMIR KHAS!H BAT!SHAI D!OOWAST!IMI. GOOT!E BAR HOONZE GANISHOOM SHAFAKA SEN SEN BAM.T!E KHEENOOLE AMOOT!OOK KA GOOPECH YAKAHL!C!HA AMET!A MII KOOHGHEZER SIIYAMAANKA PHANDARKA T!OL!OOM OOL!A KEYE JAGHAN!G&GE T!O KA AST!OR BAHLT!IST!AN YATA KHATA D!AREL T!ANGIR YAKAHL!C!HA KA MISHASKIOOL!E JAGHAN!G&GE YEKIN!G& BIC!HA.KEYE JAGHANG& OOL!E AMOOT!OOK MENKA MISHAASKI ET!ASHOO APAAN. YEKIN!G& MISHAASKI BROOSHASKIOOL!E BICHAH&. OOL!E GOOPEC!H YAKACL!C!HA BAR BARIN!G& MALIN!G& KA GHEYOO JAGHAN!G& N!E YEKING& MISHAASKIOOLE BICHAH&. BAOOS!HTAR NOKHA BARAN DOOWA GOOPEC!H PHANDAR PHARI IING&I BOOT S!HIYELI BARAN D!OOWA.T!E BAROOLE MEN THOS!HEN GALIKA T!AWOOL!E MALIN!G& KA JAGHAN!G& N!E YEKIN!G& HAKINIKA MISHAASKI K!HELI HAKIYA L!AYOOMBAYE. KEYE JAGHAN!G&N!E YEK!ING& YA NOOHAKING. JAH& BO GIRMINASENKA APPA. JAH& HEN BOOT ACHOGHON PHOOK HEN SIYASI SESEN BAA. MII MIYAH& GOOT!E BATHANE GAND!II D!ORO ECHAMAAN GOT!E BATHAN THOM MENE OORENCHA AYINES!H NOKHA.

JA BROOSHAASKI YATE GIRMIINCHOOME GAND!I JAGHA JAPAANE ISLAMABATOOL!E AMET! EMBASSY D!OOWA KA T!O GOOT!E SIYASAT! YATE D!ORO ET!AACE HEN NEOH& HIREN BAM. NEE YEK MAMIYA KENSAKU D!OOL!OOM.NEE GOOSHAASKI OOL!E KIT!EPAN D!OOC!HOO JAA BROOSHAASKI HAKIYA BOOT ARMAAN D!OOWA .D!AA NEE T!AYI SENI JAPANI OOSHAASKI JOOWA GOOT!E KA AMET!KA D!OONIYAA OOSHAASKI HAN! APPIH&. T!EE GAND!I JAA GOOT!E HAKIYA RAYI D!OOWA. OON JAGHA HAKIME GAND!I KIT!EPPAN D!OOC!HOO SIYA JAA SHOOWA NOK!HA ILJA HO DAYAKA MISHAASKI YATE KIT!EPPAN ANEKA APPIH&.

HO PINDI HAN HOOROOTACE JAGHAAN DOOL!OOM T!O NOOHOOROOT PAT!ALIN!G&. N!ET HO BOOT BOKA NET! KIS!HHIMO GOOYA. GOOT!E YATE BOKA N!ET GIRMIIN!AH&. HAL!ING& MATOOM ET!AH&. T!EE GAND!I JAA D!OONESH ET!AKA AMOOT!OOK MII MISHAASKIOOL!E OORD!OO AL!IPH BEE ET!AKA HOLOOM KHOOWEH& MEN BAANKA WEE OSKI APAHLCHIMI. D!AA GOOT!E OORD!OO OOL!E BOKA HARBO NET!EN BEC!HHA. D!AA OORDOO OOL!E MISHAASKI SHOOWA GIRMIINCHAKA AYIMAYOONDOOWA. T!EE DOHON DHANA. T!EE GAND!I ANGEREZI AMEK HOOROOPHIN!G& BIC!HAKA KEYAH& NIYAH&, ABCD NIYAH& JAA GIRMIINCHA D!OHOYA K!HELI JAGHA WAHRC!H MANI. T!EE HAN ECHOGHON KITEPPAN PHOOSA. D!AA MAMIYA KENSAKU JAGAH GOOT!E KA SENOOMAMKA OON OORD!OO OOL!E T!EE T!ARJOOMA ETEE. JA AMOOTOOK DONESH ETAKA OORD!OO OOL!E CHAN NEE ESKI BALICHIMI. YARE HOL!OOM MENE OSKI APAHLCHIMI NOK!HA ANGEREZIKA MISHAASKI OOL!E JANDAGHOYE NET! IIT! D!IWOOSA. DA YASENE MEN GIRMIINASHOO BAANKA MEN SENOOMA SES BAANKA, MEN SABAQ SENOOMA BAANKA MEN MASHTATIS!HOO BAANKA WEH& S!HHIKKA GOOT!E OOZOOR ECHAMBA. WEH& MII GOOT!E MISHAASKI OOL!E GIRMIINCHOOME GAND!I YAR SES!HEN. D!A T!EE GAND!I BEROOMAN YAR SEMAANKA, AMOOT!OOK D!ORO ECHA D!OHONOOMAAN NOK!HA DAYAALCHAMBAA. JAH& HO AMET! JAGHACHI YATA D!OOSHAKA AYAMANOOM BAND! NAMA BAA. MENE GOOT!E D!ORO ECHOOMAANKA. WEH& JAGHA L!EL! NOOMA BOOT GHOSHAN AMANA. GOOT!E K!HEENOOL!E SES OOYA PAQOLA GATOO KA KEE CHHAHRCHI BAAN. KEE PHAT! N!ET!WNE OOYOO HALESH OOCHOOMKA GOOKEH& PHAT! NET! AMENE IYA BAT!HANE GAND!I IYA JAGHA GAND!I IYA SHAASKI GAND!I DORO ECHOOMBAYEKA, NEE T!E DORO BOOT! ZOR KA D!OOWA. MOOSHKILKA D!OOWA. S!HHIK SESE NEE KAAT D!AL! KHAAT MAYOOMBAS!H. YASENE AMET! BROOSHAASKI ASAL T!ALAFOOZ (MICHHAR) AN!G&GEREZIKA ORD!OOOL!E GIRMIINCHOOM BOOT ZOR D!OOWA. T!EH& MISHAASKI GIRMIINCHOOM. T!EE GAND!I JAH& MISHAAS!KI AKHES!H LAOOZING& (BARING&) BIC!HAKA KEE GAND!I T!AYI ETAMBAKA AMET! JAGHACHI MISHAASKI ANGEREZI C!HOOM AKHES!H D!OOWAKA T!E YATE T!RANG&(1/2) GIRMIINAMBAA.TARANG& T!EGHA AAD!HA OORD!OO OOL!E SIMAAN.

ENGLISH OOL!E HAPH (HALF) SIMAAN MII T!RAN!G& (KATAR) SIYYAMBAA. T!EGHA OORD!OO-OOL!E NOOQT!AH& SIMAAN ANGEREZIOOL!E DAT (DOT) SIMAAN YA PHOL STAP (FULL STOP) KA SIYA L!AYOOMAAN. GOOKEE C!HOOM MEN OSKI BAL!ACE D!OOWAKA, WEE AMET! YATE CHOOT D!OOWAKA, YA AMET! YATE T!RAN!G& (1/10) GIMIINAMBAAKA YATE HEK (1) YAARE AHL!T!O (2) GIMIINAMBAAKA MAKOCHI KIS!HIAN NIWASHI T!EE MAT!LAP GOOT!EH& MANIKA (T!E AMET! LAOOZ D!OOWAKA) T!EH& ANG&GEREZI C!HOOM THOOM D!OOWA. GOOKEH& AMEKKAN MISHAASKIOOL!E ZOR LAOOZ!ING& BIC!HAKA GOOKEH& OSKI OBISHACHOOME GAND!I JA VIDEOOOL!E MISHAASKI KA OOR!DOO AN!G&GEREZI BARIN!G& ET!AMBAA. ALBAT! WEH& SESE OSKI BALICHIMI OOMEET! D!OOWA. YARE MAYA BATHANE SHHIK SESE NANISHT!AROO MIYAST!ATOOGHA MEC!HOKONA S!HIKKA GOOT!E OOZOOR ECHAMBAA MISHAASKI ECHOOMOOL!E HOL!OOM GOOKEH& AMEK-KA (BOKA) GHARE AYET!IS!HEN, NAH& OORD!OO GHARE ET!IS!HEN GOOKEH& BARING&N!E MII GOOT!EH& MISHAASKI KHOOL ECHA ET!OOMBIC!HA. IIT!OOM KHIT!OOM WEH& D!OOMA GAD!AISHOO OOSHAASKI AYET!ING D!AA HOL!OOM WEH& MENKA GAD!AISHOO D!OO MISHAASKIOOL!E MISHAASKI SHOOWA NET! ET!IN!G&. DARKOT AK!HAT!ENIN!G& D!AHRKOOT! SENIN!G& GIRMIIN!ING&. BARKOLTI AKHAT!ENIN!G& BAHRKOHLT!I SEN!ING&. HAHRPOO SENIN!G& HARP AK!HAT!ENIN!G^, THAWOOS SENIN!G& TAUS AK!HAT!ENING& QOHRQOHLT!I SENIN!G& QORQOLTI AK!HAT!ENIN!G& YASEN SENIN!G& YAASIN (YASIN) SIM HAJAT! APPI. D!AA MEN MEC!HOKONE OOYA OOSHAASKI PHAT! NET!E OORD!OO YA CHHIT!RARI YA THOOMBO ECHOOMAAN KA D!A BAAN BROOSHOO WEE T!E AMET! AD!AT!AN D!OOWA T!E P!HAT! ET!ISHEN BO ZALI MANAGER NASIRE KA DAKTAR (DOCTOR) NAZIRE MEL!KOOSHAASKI P!HAT NET! MISHAASKI ECHA D!OHONAMBAA. D!A MAGHA GOOTEKA OOZOOR ECHAMKA. KAA AN!GEREZI (ROMAN) AMEK LAOOZIN!G& MISHAASKIGHA D!OOC!HOO GIMIINCHAMBAA KA KEE OOL!E JAA “F” AMET! AN!G&GEREZI D!OOWAKA T!E PHAT!T!AMBAA,BOT!A SIYA MII F AK!HAT!IYAMAAN PHEY (PH) SIYA!MAAN. MII “F” AK!HAT!IYAMAAN “PHEEN”SIYAMAAN. ANG&GEREZI T!E HAJAT!A AYI D!IYA T!EE JAG!HACHI “O” GIRMIINAMBAA GOOT!EH& JAGHA HAJAT!A D!IYAH& “V” HAJAT!A AYID!IYA T!E JAGHACHI “W” HAJAT!A D!IYA “X” HAJAT!A AYID!IYA. “X” JAGHACHI “S”YA “Z”DAHRKAARA DIYA. GOOT!E JAH& MAH& S!HHIKKA OOZOOR ECHAMBAA. JAH& AMET! ARENCHOOM D!IIM BOT!ANKA ET!AMBAAKA YARE MEC!Z!OKONAKA GOOT!EOOL!E BO AYAMANAMBAAKA MAH& GOOT!EH& WAHRC!H ET!IN!G&. MAH& SHOOWA SHOOWA SES BAAN, MARIN!G& GHARE MAMANING& T!AYINOOMA MII GOOT!E BATHAN KA MISHAASKI YARA GOOC!HHAAHRCHIMI.D!A MIYA BATHANE SHOOWA SHOOWA JAGHAN!G& BIC!HA, MARIN!G& JAGHAN!G& BIC!HA. KEE KA NAK!HSHAN!G& D!IYASENE SHOOWA KIT!EPING& PHOOSHAIN!G& JA AYAKAHL!C!HOOMKA BO MANIKA MAGHA ECHAM. NATIONAL GEOGRAPHICAL CHANNEL YATE GIRMINOOMAAN BROOSHAASKI000T!OROOM HAZAAR D!ENC!HOOMKA YAROOM D!OOWA NOKHA.D!A MISHAASKI ANGEREZIKA ROOSI (RUSSIAN) C!HOOMKA MAYEN D!OOWA SIMAAN.

BROOSHOO THOOM ANOOM C!HOOROOME D!EKH AMOOT!OOL KHAAS!H MENA L!EL! APIH D!A T!E ZALI BROOSHAASKIKA D!OONYA AMET!KA OOSHAASKI JOOWA APIH&. MENE GOOT!EGHA YOORPIYAN (EUROPEAN) SIMAAN D!A BROOSHOO MESIDONYA(MECIDONIA) OOM GOOT!EGHA YOORPIYAN (EUROPEAN) SIMAAN D!A BROOSHOO MESIDONYA(MECIDONIA) OOM D!OOMAAN SIMAAN GOOT!EAJO PHAYING& D!OOWA. JA YOONAANKA (GREEK) NEYAMBA D!A MENE AKHILCHOO BARING ECHOOMAAN WE CHAN OOKHAR YOOROOPIN!G!A JOOST! NET! D!AWLAT! D!OOC!HOOCHOOME GAND!I T!AIHLCHOOD AQAD!AQQA BARING ECHOOMAAN. D!A MENE HOL!OOM YONWARSTI (UNIVERSITY) C!HOOM L!ATOOKOORA NIYAKA T!AYI PHAYING& NOKAH ORICHA. HO WE SESE YONWARSTI OGHONOOMA KE LATOOKOORA SHECHOOME GAND!I PHAYING&KA PHALAQING& NET! BROOSHAASKI BASHA INDO-EUROPEAN ECHOOMAAN BASHA BO BASHA BO. JA KHIYAL BROOSHOO SENTRAL ESHIYA (CENTRAL ASIA)C!HOOM BO D!OOMAANKA D!OOMAN T!E ASOOR D!OOWA BEKA ANOOMKA AYID!EMEMAAN. MI GOOT!E BATHANE SES BAAN MAGHA BOOT JOO . 


Well, there is a lot more for tourists. Visit gallery and Learn more about Yasen valley