Yaroom Kheen

Yasen Bathan

Ajoo shieli d!a yaroom khenoom yek d!oosoom bat!han Yasen /Brooshi d!a t!egha wehrchgoomka simaan , Ghiltc!hoom d!al T!ha ka ahlt!aar t!!oormachindi meel (135) d!a ahlt!oo ahlt!ar ka chindi hazara (45000) asoor asoor hakichan!g& yata T!hale hazar wahlt!e t!ha ka ahlt!aar t!oormabishind!e kilometer (7436 sk.km)ool!e d!enc!hheroond!oowa.Yasenchoom d!ala yakhalc!ha Apghanist!ane bat!han Bad!akhshaan yat!a T!ajikistane bat!han Pameer d!oowa.Yasenc!hoom khata d!okoyaka Goopec!h (Gupis) d!a sabawoowas yakhlc!ha C!hhit!rar (Chitral) t!egha Koist!anka simaan t!e d!oowa,d!a Goopechc!hoom khat diyashayenka pooyale d!ehming c!hhooroombic!ha. Soolaiman (Sulaiman) Shah T!hame kheen k!haash Chaqansarai c!hoom Gor (Goharabad) da C!hhitrar, Barenas c!hoom Astore ka Bahltist!an khaash Yasen kaat bichoom.T!e kheenoole Yasen 65000 km d!encheroondoloom. T!ec!hhoom yar ho Brooshoo T!ajikistanchhoom nii Kashmir khashh bat!shai (Kingdom) et!oomaan. T!e Bad!akhshane S!heghnaaniioleka da Kashmirika Brooshaaskichhoom d!iyashambic!hha. Ke oshaaskiool!e boot Brooshaaski bic!hha. Makochoom Shinikoose 18 goonz d!a 1870 denool!e Yasene bat!han D!ahrkoot!ool!e Angereezkarnel Heyat! (Col. George W. George Hayward) esqanen. T!echhoom ilji Angereeze Koh-Ghazer,Is!hqamen d!a Mest!ooch Yasenc!hoom chast! et!en. Soolaiman Shah T!ham c!hoom c!hechi ne eczo ye Gawhramaan ( Gohar Aman) Yasene T!ham mani, Gawhramaan T!hame Yasene ses nooya hol!oom sessing tanjoo eti.Yasene sesnooya ne kashmiri Sik (Sikh) ka Dokra (Dogra) nood!el! was!hwas!h oti. Gawhramaan T!hame Yasene ses nooya 1852 oole Kashmire Sikin!g!a Bop Singh padi (Ghilta asoor) neo warenj! eti.To Sike neoh (Commander) Bop Sing d!ipashi nesqan ne s!hhik Pahltayoo osqani.Goot!e jaghachi Bagorote send!e Gihlt!e send!en!g!ya ghare mayoond!oowa. 

Gawhramaan T!hame yoohrcha hoo 1863 oole Sike Yasen yata chirkanen. Sike t!egahlchi Pooyaloom Isa Bakhd!oor, yata Soolaiman Shah T!hame ye Azmat! Shah ka Sand!i Selgaanoom Arsala khan Lal ooyakahlc!ha not!e hoo Yasena d!ooya.Yasen Selgaane sese ka Azmat! Shah ka Arsalan khan kaat nooma Siking!a d!ohoya aqaresen. T!eool!e Yasen d!al Sandi Moodoori khanool!e Yasenka T!hooyi sese Sikin!g!a d!ohonen.Yasene yaroom kheene mashqolgi et!ashoo siimaan ka moodoori jaangool!e Sike echoghon c!hoom neoh da goosmoc!hoom ne hir, ajoo boot osqanen.T!e kheenool!e wahl!t!e t!haa osqanen siimaan.Kashmiri Sike,Pooyale ses,Gihlt,Nagir, Ast!or d!a Koistane ses ghare not! Sike Yasene sesin!g!a d!ohonoomaan Moodoori khanool!e. Sike Bob singh padi warenj! yata Biyahrchi d!a thooming warenj!in!g!e moos!h moodooriool!e Yasene ses nosqan d!iwoosen. Moodoori jaangoole Azmat! Shah t!ham mayoome gand!i Sik ookat dii iya t!ak!hat! yate hooroosha Selgaane seseka T!hooyika Yasene sein!g!a ghare nooma ne d!echan siya ne t!e deyal! Asoombar gaan Is!hqamena nookaahrc!h, t!ol!oom sikh Gihlt! d!is mayooomc!hom yar ya Gihlt! d!is mani.Yasene ses d!a Selgaane sese ka ne yatoom ooren d!aal et!en da ne chhape throos!hni manen d!a amotook ka ne mashqolgi net! oorein!g! d!anc!he d!echoomaan. Bot!a siya Azmat! Shah Kashmire Sika, Pooyal!e T!haama, Gihlt, Nagir, Ast!ore, Gor d!a T!angir khas!h ses nooya Yasene ses oosqani. 

Yaroom Kheen (Old History)

Yasene Yaroom sese oohaning joost! nooma oya bat!hana shoowa wal mayoomc!hek,we ooya bat!hane gand!i berooman hol!oom bat!hanin!g!a warenj! ka et!oomam.Yasene sese Roos (Russia), Chiin (China), Awghanist!aan (Afghanistan) d!a C!hitrar kaat d!ohonoomaan we menka ooya B!thane asoora phat! ayot!oomaan.Yasene sese Qalmaqe \Phawjin!g!a warenj! net! we oskahrchamaan, we t!e warenj! et!oome hayan Qalmaqe khan Bahrkohlti bi.Yata Yasene sese Chiinn (china) 735 AD ool!e T!hawoose nood!el! osmal!oomaan, goot!e warenj!ool!e Yasene sese Chiin yare eghoryayen, t!e warenj! et!oom jagha T!hawoose d!al!mooshi Bahrikhan amot!ookka t!e hayan phookan !d!oowa. Mi Yasene iljimooshoom yat!a Nagiroom d!iim T!hame eski apaloom se Khan d!ehore ikhara hah d!oyi. Yasen Moohrkye Bas!hk yaare ghoro yat!e chiine khatoom d!oo girminoomaan kol!o.Yasen Thawoose Choomarkhanka yaroom khan bim. D!!a to asoor Phiti d!aas nokha jaghan d!oowa t!o amoot!ookka sese bihrqaanenka t!!enjo d!iyashchoom biyen, d!a Yasenool!e boot akhihlchoo jaghain!g! bic!ha t!o sese t!enjoo, jand!aare t!enjo yat!a ghend!eshe konomoka maghoyoo d!iyashchoom biyen.Akhabirishoo masqoolgi net! siimaan ka gooke hayanin!g! Yasene yaroom khene hayaning bic!ha, amet! qaroone baring echoomaan, akho kec!hoom ka yaroom ses albat! bam.Goot!e yate boot d!oro manika ho boot bo l!el! mayimi ilja ilja ni.


Well, there is a lot more for tourists. Visit gallery and Learn more about Yasen valley